Programmarekening 2018

Staat van de gemeente

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Risicomanagement staat in de belangstelling van de gemeenteraad (i.c. de auditcommissie), het college en de organisatie. De gemeente Schagen voldoet aan de wettelijke verplichting, maar het risicomanagement maakt nog geen integraal deel uit van de P&C-cyclus.

Risicomanagement moet vooral zorgen voor risicobewustzijn. Risicobewustzijn zorgt voor een goede balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Het continu organiseren van aandacht voor het gesprek over risico’s vormt de basis van deze aanpak. Met als resultaat dat de realisatie van de doelstellingen uit het meerjarenuitvoeringsprogramma zal verbeteren. Het restrisico en daarmee de omvang van het noodzakelijke weerstandsvermogen zullen afnemen

Om het risicomanagement een impuls te geven, gaan we een nieuwe procedure rondom risicomanagement maken. Hierbij betrekken we ook de gemeenteraad. Het gaat om het duidelijk krijgen van de definities en begrippen, het benoemen van taken en rollen, hoe risico's geregistreerd worden, hoe we hierover communiceren en hoe we het uiteindelijk presenteren.

Vooruitlopend hierop hebben we nu in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, bij de risico top 10 een verwijzing gemaakt naar de domeinen en een aantal risico's kort toegelicht.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de begroting kwam de ratio voor het incidentele weerstandsvermogen uit op 1,2. Bij de jaarrekening is dit 1.7

De ratio voor het structurele weerstandsvermogen bedroeg bij de begroting 6,6 Bij de jaarrekening is dit 4.0

Verwachten we nog nieuwe risico’s in de toekomst? Ja, negatieve en kansen!
Het hoogheemraadschap heeft aangegeven af te willen van het wegenonderhoud in het buitengebied. Wij denken dat het bedrag wat wij nu aan het Hoogheemraadschap betalen, niet voldoende is om zelf het onderhoud uit te voeren. Dat is een risico.

Wij verwachten vanuit Den Haag een stijging van de algemene uitkering. De economie trekt aan. Hierdoor nemen in de regel de Rijksuitgaven toe en in dat kielzog neemt de omvang van het gemeentefonds toe. Dat is een kans.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staat ook een aantal wettelijk voorgeschreven kengetallen. De netto schuldquote laat zien, dat we meer zijn gaan lenen (2018 ten opzichte van 2017). We zien ook dat de solvabiliteit is gedaald naar 40,1 (2017 was 42,2)

Het percentage belastingcapaciteit laat zien, dat we met onze lokale lasten ons net boven het landelijk gemiddelde bewegen.

ga terug