Programmarekening 2018

Verplichte BBV indicatoren

Verplichte BBV indicatoren

Voorgeschreven indicatoren vanuit het BBV

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Waarde begroting

Waarde jaarrekening

Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

eigen gegevens

8,41 Fte

Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

eigen gegevens

8,41 Fte

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

€ 661,-

€ 675,-

Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

eigen gegevens

13,4%

Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

eigen gegevens

12%

15%

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

Schagen 38,7 NL 137,4 (Wsgj 2016)

103 schagen
131 NL
(wsjg) 2017

Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

Schagen 0,4, NL 1,3 (Wsjg 2014)

Schagen 0,4, NL 1,3 (Wsjg 2017)

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 1,2  NL 2,3 (Wsjg 2016)

1,1 Schagen 2,2 NL
(wsjg 2017)

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 4,5, NL 5,3 (Wsjg 2016)

Schagen 38,5
NL 51,5
(wsjg 2017)

Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 1,8, NL 3,3 (Wsjg 2016)

Schagen 1,8
NL 2,9
(wsjg 2017)

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 6, NL 6,8 (Wsjg 2016)

Schagen 50,9
NL 62,7
(wsjg 2017)

Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

Schagen 7%, NL 7% (Wsjg 2014)

Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

Schagen 12%, NL 10% (Wsjg 2014)

Economie

Functiemenging

%

wsjg

50,7% (2016)

51,0% (2017)

Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

vervallen

Economie

Vestiging (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

wsjg

134 (2016)

124,6 (2017)

Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Ingrado

0,1% (Wsjg 2016)

Schagen 0,14
NL 1,81
(wsjg 2016)

Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1000 leerlingen

Ingrado

Schagen 30,64 NL 26,88 (Wsjg 2016)

Schagen 30,64
NL 26,55
(wsjg 2016)

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

Schagen 1,6 en NL

Schagen 1,0
NL  2,1
(wsjg 2016)

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

RIVM

Schagen 46%, NL 49,9% (Wsjg 2014)

Schagen 45,9%
NL 48,7
(wsjg 2016)

Sociaal domein

Ziekenhuisopname na verkeersongeval

% ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Schagen 7%, NL 7% (Wjsg1014)

Sociaal domein

Vervoersongevallen met gewonde fietser

% overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Schagen 12%, NL 10% (Wsjg2014)

Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

LISA

583 (2016)

Schagen 598,3
NL 651,5
(wsjg 2017)

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 1,51, NL 1,45(Wsjg 2015)

Schagen 1,51
NL 1,45
(wsjg 2015)

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 2,85, NL 6,58 (2015)

Schagen 2,84 %
NL 6,58%
(wsjg 2015)

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

66,7% (2016)

Schagen 67,1
NL 66,6
(wsjg 2017)

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Deze indicator kan komen te vervallen

Deze indicator is komen te vervallen

Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Schagen 1,07 NL 1,52 (2015)

Schagen 1,07%
NL 1,52%
(wsjg 2015)

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

Schagen 19, NL 41,3

Schagen 19
NL 40,1
(wsjg 2018)

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

CBS

Schagen 4,2, NL 15 (Wsjg 2016)

Schagen 5,2
NL 15,3
(wsjg 2018)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 8,9, NL 10,7 (Wsjg 2016)

Schagen 8,4
NL 9,2
(wsjg 2018)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 0,8, NL 1,2 (Wsjg 2016)

Schagen 0,8%
NL 1,0%
(wsjg 2018)

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Schagen 0,3,  NL 0,5 (Wsjg 2016)

Schagen 0,2
NL 0,3
(wsjg 2018)

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal 10.000 inwoners

GMSD

Nog geen gegevens beschikbaar.

Nog geen gegevens beschikbaar

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

wsgj

224  (Wsjg 2016)

155 (2017)

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

wsjg

25,9%(2016)

22,1% (2017)

Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

wsgj

219 (Wsjg 2016)

231 (2018)

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

wsjg

11,2% (2016)

4,7% (2017)

Vhrosv

Demografische druk

%

wsgj

81,4 (2016)

82,4 (2018)

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro's

wsgj

€ 684,-

697 (2018)

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

wsgj

€ 748,-

736 (2018)

ga terug