Programmarekening 2018

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

Saldo per
31-12-2018

Saldo per
31-12-2017

In erfpacht uitgegeven gronden

                       -  

                       -  

Investeringen met een economisch nut

             74.653

             75.732

Investeringen in de openbare ruimte met  maatschappelijk nut

             19.432

             14.582

Totaal 

             94.085

             90.313

De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Saldo per
31-12-2017

Investe- ringen

Desinves-tering/ afschrijving

Overboeking vaste activa klasse

Saldo per
31-12-2018

Gronden en terreinen

                6.273

                 166

                   115

                 170

               6.154

Woonruimte

                   231

                        2

                 221

                      8

Bedrijfsgebouwen

             51.696

              1.513

                2.566

             50.644

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

             11.706

                 172

                   532

             11.346

Vervoermiddelen

                   811

                 618

                   155

              1.274

Machines, apparaten en installaties

                   862

                 117

                   125

                  855

Overige materiële vaste activa

                4.152

              1.081

                   861

               4.372

Totaal overige investeringen economisch nut

             75.732

              3.667

                4.355

                 391

74.653

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2018 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht.

Begroot krediet

Werkelijk besteed
2018

Cumulatief besteed t/m 2018

Restant 

Renovatie OBS Frankendael (HV2018)

                  848

                   848

                   848

                       -

Nieuwbouw de Ark (HV2017)

               1.855

                   220

                   220

                1.634

Basis op orde gegevensbeheer

               1.290

                   828

                   965

                   326

Aanpassing Sporthal Groeneweg/Spartahal

                  350

                   350

                   350

                       -

Brede school Iepenlaan (2017)

               3.496

                     42

                2.737

                   760

Aanschaf VW Golf 8x (2018)

                  248

                   249

                   249

                      1-

Aanschaf Renault Kangoo 7x (2018)

                  231

                   232

                   232

                      1-

Speeltoestellen (2018)

                  200

                   129

                   129

                     71

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut weer:

Saldo per
31-12-2017

Investe- ringen

Desinves-tering/ afschrijving

Overboeking vaste activa klasse

Saldo per
31-12-2018

Gronden en terreinen

              2.209

                    82

            2.127

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

           10.993

             2.256

                 706

                     391

          12.935

Machines, apparaten en installaties

                 440

             1.915

                    13

            2.343

Overige materiële vaste activa

                 939

             1.134

                    46

            2.027

Totaal investeringen maatschappelijk nut

           14.582

             5.306

                 847

                     391

          19.432

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2018 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht.

Begroot krediet

Werkelijk besteed
2018

Cumulatief besteed t/m 2018

Restant 

Herinrichten Dorpsstraat/Ruimtevaartbuurt

              2.750

                 792

                 898

                 1.852

Ontbrekende schakel

              2.065

                 240

                 769

                 1.297

Omvormen ondergronden speelvoorzieningen

                 300

                 162

                 306

                         6-

Vervangen openbare verlichting 2jr

              4.123

             1.915

              1.939

                 2.184

Reconstructie boomstructuur

                 562

                 600

                 603

                       41-

Vervangen speelvoorzineingen (2017)

                 200

                   95

                 200

                        -  

Renovatie groenvakken

                 500

                 267

                 350

                     150

De investeringen van vóór 2013 welke zijn geactiveerd, worden afgeschreven volgens de regels van de afzonderlijke voormalige gemeenten. Investeringen vanaf 01-01-2013 worden lineair afgeschreven conform de door de raad vastgestelde Nota Rente, Activa en Afschrijvingsbeleid.

De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn:

Grond, weg en waterbouwkundige werken

10, 20, 30 of 40 jaar

Gronden en terreinen

30 jaar

Machines, apparaten en installaties

30 jaar

Overige materiële vaste activa

6 jaar

Voor o.a. de dekking van afschrijvingen van diverse investeringen met een maatschappelijk nut zijn de algemene reserve vrij besteedbaar, de reserve bovenwijkse voorzieningen, reserve dorpsplein Callantsoog, reserve financiering investeringen maatschappelijk nut en de reserve dekking nieuwe beleidsvoornemens beschikbaar.

ga terug