Programmarekening 2018

Balans

Balans

 

(bedragen x € 1.000)

Balans per 31 december 2018 (ACTIVA)

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa:

Immateriële vaste activa

               -  

               -  

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

      74.653

      75.732

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

      19.432

      14.582

      94.085

      90.313

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

Deelnemingen

            326

            326

Leningen aan:

Overige langlopende leningen u/g

        3.638

        3.667

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

        8.516

        8.824

      12.480

      12.818

Totaal vaste activa

    106.565

    103.131

Vlottende activa:

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

        4.470

        4.548

        4.470

        4.548

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

        2.170

        4.825

Overige vorderingen

        5.150

        4.610

        7.319

        9.435

Liquide middelen

Kassaldi

                1

                1

Banksaldi

        3.244

                8

        3.245

                9

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

      11.544

      11.058

      11.544

      11.058

Totaal vlottende activa

      26.579

      25.050

Totaal generaal

    133.145

    128.182

 

(bedragen x € 1.000)

Balans per 31 december 2018 (PASSIVA)

31-12-2018

31-12-2017

Vaste passiva:

Eigen vermogen

Algemene reserve

        4.703

        4.551

Bestemmingsreserves

      48.129

      48.381

Resultaat na bestemming 

            360

            640

      53.192

      53.574

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

        1.761

        2.528

Voorzieningen voor onderhoudsegalisatie

            116

              71

Voorzieningen van derden verkregen middelen

        3.872

        3.850

        5.749

        6.450

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

      53.235

      44.940

Door derden belegde gelden

              14

            299

      53.249

      45.239

Totaal vaste passiva

    112.189

    105.262

Vlottende passiva:

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

        9.000

        7.000

Bank- en girosaldi

               -  

              64

Overige schulden

        4.697

        7.313

      13.697

      14.376

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

        6.597

        7.810

Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen

            661

            734

        7.259

        8.544

Totaal vlottende passiva

      20.956

      22.920

Totaal generaal

    133.145

    128.182

Totaal waarborgen en garanties

      79.314

      84.307

ga terug