Programmarekening 2018

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000)

Begroot voor wijziging

Begroot na wijziging 2018

Werkelijk
2018

Lokale heffingen waarvan de besteding niet is gebonden

- Onroerendezaakbelasting

10.013

10.013

10.062

- Toeristenbelasting

1.113

1.113

1.113

- Forensenbelasting

1.414

1.414

1.412

- Precariobelasting

2.184

2.184

2.161

Algemene uitkering incl.

61.000

61.874

61.801

Integratie uitkering sociaal domein

Dividend

406

476

515

Saldo van de financieringsfunctie

520

565

450

Onvoorzien

52

0

0

Totaal

76.702

   77.739  

77.514

ga terug