Programmarekening 2018

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Het verloop en de boekwaarde van het eigen vermogen is als volgt te specificeren:

Algemene

Bestemmings- 

Resultaat 

Totaal

reserve

reserves

voor bestemming

Saldo per 31 december 2017

               4.551

             48.381

                  640

        53.574

Bestemming resultaat jaarrekening 2017

                    -  

                  640

                  640-

               -  

Toevoegingen

                  742

             15.788

        16.530

Onttrekkingen

                  591

             16.680

        17.271

Saldo baten en lasten 2018

                  360

             360

Saldo per 31 december 2018

               4.703

             48.129

                  360

        53.192

ga terug