Programmarekening 2018

Waarborgen en garanties

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Aard/ omschrijving

Oorspronke-lijk bedrag

Percentage borgstelling

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 31-12-2018

TV Oudesluis

aanleg tennisbanen

20

50%

                  3

                  2

TV Warmenhuizen

aanleg tennisbanen

100

50%

                  3

TV Warmenhuizen

aanleg tennisbanen

170

50%

                 34

                26

STC Schagen

aanleg tennisbanen

75

50%

                 19

                15

Wooncompagnie (BNG)

sociale woningbouw

15.653

50%

         11.998

           7.173

Wooncompagnie (BNG)

sociale woningbouw

3.735

100%

            2.868

           2.728

Wooncompagnie (NWB)

sociale woningbouw

40.456

50%

          14.080

          20.070

Wooncompagnie (ASN)

sociale woningbouw

4.000

100%

            4.000

           4.000

Wooncompagnie (ABN)

sociale woningbouw

16.600

100%

          16.600

          16.600

Wooncompagnie (pensioenfonds)

sociale woningbouw

519

100%

               350

              327

Woonzorg Nederland (BNG)

sociale woningbouw

8.323

50%

            8.658

           2.993

Woonzorg Nederland (AEGON)

sociale woningbouw

3.041

100%

            3.041

           3.041

Woonzorg Samen

sociale woningbouw

9.019

100%

            7.719

           7.259

Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep

(Ver/aan)bouw ziekenhuis

11.345

9%

               124

                82

Stg Dorpshuis Kolfweid Callantsoog

sociale woningbouw

69

100%

                 21

                11

Totaal

113.124

          69.518

         64.326

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:

Omschrijving

Garantie bedrag per 31-12-2017

Garantie bedrag per

31-12-2018

Garantstelling HVC

Garantstelling leningen HVC

             14.789

            14.988

Totaal 

     14.789

          14.988

In 2018 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantstellingen.

De gemeente Schagen staat garant voor de betaling van rente en aflossingen van de leningen Huisvuilcentrale te Alkmaar (H.V.C.) naar rato van het aantal aandelen, overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-overeenkomst. Het saldo van de leningen per ultimo 2017 bij de HVC bedroeg € 607 miljoen (aandeel Schagen € 14,8 miljoen).

ga terug