Programmarekening 2018

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Saldo per 31-12-2017

Investe- ringen

Bedrag aflossing

Saldo per 31-12-2018

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

              326

              326

Overige langlopende leningen u/g

           3.667

                29

           3.638

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

           8.824

                   2

              309

           8.516

Totaal financiële vaste activa

        12.817

                   2

              339

        12.480

Kapitaalverstrekkingen:

Deelnemingen

Omschrijving

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2017

NUON

              178

              178

NV Huisvuilcentrale

                   2

                   2

Finance Academy

                   8

                   8

Effecten belegde gelden

                  -  

                  -  

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

              136

              136

Ontwikkelingsbedrijf Kop Noord-Holland-Noord

                   3

                   3

Totaal 

              326

              326

In 2018 is € 150 duizend ontvangen als garanstellingsprovisie van de HVC. Voor de aandelen Liander hebben we in 2018 een dividend ontvangen over 2017 van € 234 duizend. Voor de aandelen in de BNG bedraagt het ontvangen bedrag € 140 duizend (dividend 2017). 

Leningen:

Overige langlopende leningen u/g

Omschrijving

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2017

Lening verenigingen/stichtingen

              649

              669

SVN duurzaamheidslening

              919

              919

Starters lening

           1.103

           1.103

VROM - Startersleningen

              766

              766

Hypotheken

              201

              211

Totaal 

           3.638

           3.667

Het verschil in saldo betreft de reguliere aflossing.

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2017

Regius college nieuwbouw

           7.673

           7.929

Bouw accommodatie Rush 

                41

                48

Vervangen/plaatsen laadpalen

                   3

                   1

Bijdrage renovatie dorpshuis Cg

                19

                21

Voorber verb jeugdgeb Hyksos

                44

                59

Vordering ivm verkoop Oostwal

              735

              765

Totaal 

           8.516

           8.824

ga terug