Programmarekening 2018

Toelichting reserves

Toelichting reserves

Het verloop in 2018 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Saldo per 31-12-2017

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Resultaat vorig boekjaar

Saldo per 31-12-2018

Toelichting aard van de reserve

Algemene reserve

            4.551

             742

            591

            4.703

Buffer voor het opvangen van financiële risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en voor het opvangen van tekorten op de jaarrekening en incidentele tegenvallers. De Algemene reserve vormt een belangrijk onderdeel van de (incidentele) weerstandscapaciteit van de gemeente. 

            4.551

             742

            591

                   -  

            4.703

Afvalstoffenheffing

              669

            578

                  91

Het dekken van nadelige verschillen in de jaarrekening tussen de opbrengst van de afvalstoffenheffing en de  uitgaven met betrekking tot de afvalinzameling. Hiermee dienen de schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk te worden beperkt.

Egalisatie rioolrecht

              193

           41

                234

Het dekken van nadelige efficiencyverschillen m.b.t. riolering.

                862

                41

            578

                   -  

                325

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

            1.523

             573

            281

            1.815

 Het egaliseren en dekken van kosten van meer jaarlijks onderhoud gemeentelijke woningen en gebouwen. 

Gebouwen basisonderwijs

            8.215

             745

            355

            8.605

 Het dekken van kosten van afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het (speciaal) Basisonderwijs. 

Onderhoud gebouwen voortgezet. Ondwijs

            6.370

                18

            260

            6.128

 Het egaliseren en dekken  van afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het (speciaal) Voortgezet onderwijs. 

Wmo/minimabeleid

                685

            260

                425

 Het dekken van:
-kosten van het saldo tussen de uitgaven en het ontvangen budget van het ministerie in het kader van de Wet Werk en Bijstand inkomensdeel en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 

Grondexploitatie

            2.464

             755

            475

            2.744

Het dekken van de verliezen/afwaarderingen met betrekking tot de grondexploitatie.

Milieubeleid

                231

            138

                  94

Het dekken van kosten klimaatprogramma voor de jaren 2016 tot en met 2019.

Gymnastiekmateriaal

                139

                139

Het dekken van kosten ten behoeve van het op peil houden van de inrichting van gymnastieklokalen/sporthallen voor het bewegingsonderwijs.

Regionaal arrangement bedrijventerr.  Kop NH

                  27

                  27

Het dekken van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie van het regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop van Noord Holland.

Aankoop kunstvoorwerpen

                  31

                28

                  25

                  84

Het dekken van de kosten van aankoop van gemeentelijke kunstvoorwerpen.

Financiering invest. Econ. Nut

            3.651

            287

            3.364

Dekking van de afschrijvingen van reeds vastgestelde investeringen met een economisch nut.

Financiering invest. Maatsch. Nut

            5.448

          5.785

         1.058

                  73

          10.248

Dekking van de afschrijvingen van reeds vastgestelde investeringen met een maatschappelijk nut.

Markt 18

            1.205

               76

            1.129

Dekking van een deel van de kapitaallasten per jaar gedurende een periode van de afschrijvingstermijn ( 40 jaar) van de investering in de nieuwbouw in het cultuurgebouw Markt 18.

NUP

                208

            109

                  99

Dekking van de kosten van de noodzakelijke investeringen ICT.

Frictiekosten fusie

            1.003

            328

                675

Het dekken van de frictiekosten die ontstaan naar aanleiding van de fusie.

Maatschappelijk nut

            3.595

          2.803

         2.863

                542

            4.078

Dekking van investeringen in maatschappelijk nut.

Reserve decentralisatie sociaal domein

            3.218

             965

         1.967

            2.216

Het dekken van eventuele nadelige saldi tussen de vergoedingen van het Rijk en de daarmee samenhangende uitgaven op het gebied van sociaal domein en de projectkosten COWWI.

Overlopende posten 

            1.075

             190

            900

                365

De reserve heeft een bestedingsfunctie. Deze reserve heeft als doel om budget wat in het afgelopen begrotingsjaar niet is uitgegeven over te hevelen naar het volgende jaar, mits er sprake is van taken die dan naar het volgende begrotingsjaar doorschuiven.

Opleidingen

                  75

             138

                213

Deze reserve heeft een bestedingsfunctie. Deze reserve heeft als doel om opleidingsbudget wat in het afgelopen begrotingsjaar niet uitgegeven is over te hevelen naar het volgende jaar. 

Programma "Bewegen naar de klant"

                508

            299

                209

De reserve is bestemd voor dekking van de kosten over de jaren 2015 tot en met 2017 van het project Bewegen naar de klant. 

Wegenonderhoud

            2.389

          1.007

         2.244

            1.152

Het dekken van kosten voor vervanging en reconstructie van wegen.

Groenonderhoud

                110

             930

            830

                210

Het dekken van kosten voor vervanging en reconstructie van groenvoorzieningen.

Onderhoud buitenruimte

            1.463

             223

         1.293

                393

Het dekken van kosten voor vervanging en reconstructie van verlichting, speeltoestellen en meubilair.

Innovatie zorgaanbieders

                240

            240

                    0

Het dekken van kosten voor innovatie zorgaanbieders.

Dorpshuizen

                  18

                40

               40

                  18

Het dekken van kosten renovaties dorpshuizen. 

Buitensportaccommodaties

            1.392

             992

               29

            2.355

Het dekken van de kosten van investeringen/renovaties van buitensportaccommodaties.

Structuurvisie Petten

                464

                464

Dekking van (een gedeelte) van de kosten die voortvloeien uit de structuurvisie Petten.

De kop werkt

            1.590

         1.590

                   -  

Het dekken van de kosten van het project de Kop Werkt.

Reddingsbrigades

                   -  

             367

               11

                356

Het dekken van uitgaven voor aanschaf materieel voor de reddingsbrigades

Reserve BYOD

                183

             190

            172

                201

Het dekken van investeringen Bring Your Own Device

          47.519

        15.747

       16.103

                640

          47.804

Jaarresultaat

               640

360 

              640-

             360

 Het afzonderlijk tot uitdrukking brengen van het exploitatieresultaat na bestemming van de programmarekening op de balans. 

               640

           360  

               640-

               360

Totaal

          53.574

        16.890

17.271

          53.192

In de raadsvergadering van 10 mei 2016 heeft uw gemeenteraad een geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen vastgesteld

ga terug