Programmarekening 2018

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Dit is van belang voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Ook wordt weergegeven welk beleid de gemeente in 2018 heeft gevoerd ten aanzien van de kwijtschelding. Tenslotte is een vergelijking opgenomen uit de Coelo-atlas met betrekking tot de gemiddelde woonlasten.

De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:

  1. Onroerende-zaakbelastingen

De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarover het gemeentebestuur zelf zeggenschap heeft zijn de onroerende-zaakbelastingen (lees verder OZB).

Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de geraamde opbrengst in de begroting 2018, de verhoging van 9% voor het accommodatiebeleid, de bijdrage aan de OSF, een compensatie van de wegenheffing en de verandering van de WOZ-waarden.

De opbrengst is geraamd op € 10,01 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 10,06 miljoen.

  1. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven van alle huishoudens als dekking in de kosten van het ophalen en afvoeren van het huishoudelijk afval. De hoogte van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van het aantal leden van een huishouden. Daarnaast betalen huishoudens met een extra container een extra bedrag.

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

Afvalstoffenheffing

Tarief 2018

1 persoonshuishouden

228,-

2 en 3 persoonshuishouden

267,-

≥ 4 persoonshuishouden

289,-

extra container

140,-

De opbrengst is geraamd op € 5,12 miljoen.

De werkelijke opbrengst bedraagt € 5,14 miljoen.

c.     Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven voor het afvoeren dan wel het lozen van afvalwater (direct of indirect) op de gemeentelijke riolering. De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat wordt afgevoerd. De ontwikkeling van de tarieven hangt nauw samen met de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

In onderstaande tabel is een overzicht van de tarieven opgenomen.

Rioolheffing

Tarief 2018

basistarief (tot 350 m³ afvalwater)

150,-

meerverbruik:

> 350 m³ t/m 99.750 m³  - per eenheid van 350 m³

150,-

vanaf 99.751 m³             - per eenheid van 750 m³

150,-

De opbrengst is geraamd op € 3,80 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 3,87 miljoen.

d.   Toeristenbelasting

Het tarief per overnachting is vastgesteld op € 1,25 per persoon per nacht.
De aanslagen worden voor het overgrote deel achteraf opgelegd in april 2019. In de jaarrekening 2018 is een bedrag van € 1,11 miljoen als opbrengst verantwoord.

e.     Forensenbelasting

De forensenbelasting wordt achteraf gelijktijdig met de toeristenbelasting in april 2019 opgelegd. In de jaarrekening 2018 is een bedrag van € 1,41 miljoen als opbrengst verantwoord. Tussentijds worden aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen, die in de loop van 2018 hun recreatiewoning/caravan verkopen. Op deze wijze wordt voorkomen dat voormalige eigenaren een jaar na de verkoop van hun eigendom nog geconfronteerd worden met een belastingaanslag.

f.     Lijkbezorgingsrechten

Voor het begraven en/of bijzetten van stoffelijke overschotten, voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met het begraven en het bijzetten, worden aanslagen lijkbezorgingsrechten opgelegd. De jaarlijkse onderhoudsrechten worden per kohier opgelegd.

De opbrengst van het kohier is geraamd op € 46 duizend.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 43 duizend.

De overige begraafrechten waren geraamd op € 242 duizend. De werkelijke opbrengst bedroeg € 253 duizend. Hierbij moet aangetekend worden dat de lijkbezorgingsrechten nog niet volledig kostendekkend zijn.

g.     Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond.

De opbrengst is geraamd op € 2,18 miljoen.
De werkelijke opbrengst bedraagt € 2,16 miljoen

Totaal opbrengsten

Financiële verantwoording opgelegde belastingen 2018
Belastingjaren lopen over ten minste vijf begrotingsjaren. Conform de Algemene wet inzake rijksbelastingen kunnen belastingen nog drie jaar nadat de belastingschuld is ontstaan worden opgelegd. De invordering kan nog plaatsvinden vijf jaar nadat de belasting is opgelegd.

Overzicht opgelegde aanslagen 2018 in relatie tot begroting
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

OZB eigenaren woning

6.739

6.744

5

OZB eigenaren niet-woning

2.027

2.102

75

OZB gebruiker niet-woning

1.247

1.215

-32

Forensenbelasting

1.414

1.412

-2

Toeristenbelasting

1.113

1.113

0

Lijkbezorgingsrechten

46

43

-3

Precariobelasting

2.184

2.161

-23

Totaal

14.770

14.790

20

Heffingen
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Afvalstoffenheffing

5.125

5.140

15

Rioolheffing

3.800

3.866

66

De meer of minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing komen ten laste of gunste van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, tenzij hiervoor onvoldoende in zit.

Overige gemeentelijke belastingen/heffingen

Leges
Op basis van de legesverordening worden verschillende rechten geheven. Voor zover mogelijk zijn de tarieven kostendekkend.
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Leges

4.411

4.434

23

Kwijtschelding
Voor de inwoners van de gemeente Schagen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de regelgeving zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de normbedragen voor de kosten van bestaan op basis van de Participatiewet (bijstandsnormen). We toetsen geautomatiseerd via het Inlichtingenbureau of mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Door deze werkwijze hoeven de kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de toetsing positief is, krijgen deze mensen automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 70% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend.

Overzicht verleende kwijtschelding 2018 in relatie tot begroting
(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Afvalstoffenheffing

157

169

-12

Rioolheffing

99

104

-5

Lastendruk

In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien op het gemiddelde met een plaats 177 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 397.

Bij de berekening van het gemiddelde bedrag dat een huishouden aan gemeentelijke woonlasten betaalt, worden de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing betrokken. De gemeente Oud-Beijerland is de gemeente met de laagste woonlasten (€ 505,-); de gemeente Bloemendaal heeft de hoogste woonlasten (€ 1.234,-). De gemiddelde woonlasten bedragen € 721,-.

De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in de regiogemeenten bedragen volgens de Coelo-atlas voor 2018:

Gemeente

Bedrag

Ranglijst

Schagen

736,-

177

Bergen

1.045,-

382

Den Helder

714,-

139

Hollands Kroon

784,-

268

Langedijk

841,-

333

Texel

650,-

51

ga terug