Programmarekening 2018

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn niet meegenomen de incidentele toevoegingen aan en onttrekkingen van de reserves. Voor een specificatie van deze mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de balans, onderdeel reserves.

 

Lasten

(bedragen x € 1.000)

5110086

Subsidie zorginfrastructuur

488

6002011

Organisatieontwikkeling

131

6002098

Bewegen naar de klant

299

6002098

Verminderen fysieke archieven

131

6310011

De Kop Werkt

1.590

6310098

Glasvezelnetwerk

116

6560030

Participatie initiatieven

64

6560098

Toezicht en handhaving recreatiepark

76

6630040

Vluchtelingenwerk uitgaven minus vergoedingen COA

136

6723010

Klimaatprogramma 2017

138

6723098

Milieu en duurzaamheid

108

6810098

Invoering omgevingswet

69

6830098

Ophoging voorziening Lagedijk

81

6830098

Waterberging Kolksluis

128

6830098

Vastgoed en projecten op sterkte

187

Diverse

Diverse projecten sociaal domein

119

Diverse

Frictiekosten ontvlechting COWWI

718

4.579

6611000

Wvs Noorderkwartier, afrekening 2017

128

6830098

Verkopen gronden, gebouwen minus de kosten die hierop betrekking hebben

457

6830098

Vrijval voorziening 't Zand Noord

303

6830100

Winstbestemming Nes Noord

372

6922090

Bijdrage voorziening frictie ontvlechting COWWI

718

1.978

ga terug