Programmarekening 2018

Liquide middelen

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2017

Kassaldi

              1

              1

Banksaldi

        3.244

              8

Totaal

        3.245

              9

ga terug