Programmarekening 2018

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2017

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

          13.697

           14.376

Overlopende passiva

            7.259

             8.544

Totaal 

          20.956

           22.920

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2017

Kasgeldleningen

            9.000

           7.000

Bank- en girosaldi

                   - 

                 64

Overige schulden

            4.697

           7.313

Totaal 

          13.697

         14.376

Onder de overige schulden vallen de openstaande crediteuren per balansdatum.

ga terug