Programmarekening 2018

Toelichting voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Het verloop in 2018 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Saldo per 31-12-2017

Toevoe-gingen

Aanwen- dingen

Vrijval

Saldo per 31-12-2018

Toelichting aard van de reserve

Pensioen voormalig wethouders

               649

             58

          25

              566

Het dekken van kosten die voortvloeien uit de pensioenen van voormalige wethouders die voortvloeien uit de uitkerings- en pensioenverordening wethouders.

Wachtgeldverplichting voormalige bestuurders

               487

          254

              741

 Het dekken van de gemeentelijke kosten inzake wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders. 

Bodemsaneringen

                  -  

                 -  

 Het dekken van het gemeentelijke aandeel van de kosten in verband met bodemsaneringen, alsmede vorming voorziening voor afvoer van vervuilde gronden. 

Uitstroom personeel

               141

             88

                53

 Het dekken van de kosten m.b.t. uitgestroomd personeel 

afboeken investeringen vm ISD

                   0

                  0

 Ter dekking van de kosten voor versnelde afschrijving van de investering in het gebouw van de voormalige ISD, voor de kosten van ontmanteling en verhuizing. 

frictiekosten ontbinding COWWI

           1.251

           850

              401

 Dekking van de frictiekosten boventallig personeel van de voormalige ISD. 

           2.528

          254

           996

          25

          1.761

Onderhoud zwembad De Wiel

                 71

                3

                68

Dekking van de jaarlijkse bijdrage in de kosten van onderhoud van recreatieplan De Wiel in de periode 2006 tot en met 2025.

Onderhoud begraafplaats

                  -  

             48

                48

Dekking van de jaarlijks onderhoudskosten van de algemene begraafplaats.

                 71

             48

                3

           -  

              116

Parkeerfonds

               246

           200

                46

 Het voldoen aan de verplichting om op grond van de Bouwverordening te voorzien in de behoefte aan parkeervoorzieningen ten behoeve van derden. 

Planschade

                  -  

                 -  

 De voorziening is gevormd om planschades uit te kunnen keren voor bouwplannen waarbij een planschaderisicoanalyse heeft plaatsgevonden. 

Riool

           3.605

          654

           432

          3.827

 Het dekken van kosten voor toekomstige investeringen/groot onderhoud riolering. 

           3.850

          654

           632

           -  

          3.872

Totaal

           6.450

          956

        1.631

          25

          5.749

In de raadsvergadering van 10 mei 2016 heeft uw gemeenteraad een geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen vastgesteld

ga terug