Programmarekening 2018

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Saldo per 31-12-2018

Voorziening oninbaar- heid

Balans waarde per 31-12-2018

Balans waarde per 31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen

        2.170

          2.170

           4.825

Overige vorderingen:

        5.938

             788

          5.150

           4.610

- financiën

        1.609

             292

          1.317

           1.403

- belastingen

        2.793

             236

          2.557

           1.203

- debiteuren Sociaal Domein

        1.525

             259

          1.265

           1.339

- debiteuren Cowwi HK

               -  

                -  

- voorschotten ZIN jeugdhulp Sgn

             -  

               -  

             658

- voorschotten ZIN WMO Sgn

             -  

               -  

                -  

- Overige

            11

               11

                 7

Totaal

        8.107

             788

          7.319

           9.435

Onder de vorderingen op openbare lichamen vallen alle openstaande vorderingen die de gemeente per balansdatum open heeft staan ten aanzien van ministeries, gemeenten, provincies en andere openbare lichamen. De voorziening oninbaar wordt bepaald aan de hand van een ouderdoms-analyse van de vordering en de te verwachte oninbaarheid. Onder de vordering financiën vallen alle overige openstaande vorderingen van de gemeente, niet zijnde belastingen.

Onder de vordering belastingen vallen alle openstaande vorderingen m.b.t. OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en toeristenbelasting.

Onder de vorderingen "Overig" vallen de depot bedragen.

ga terug