Programmarekening 2018

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT)

 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Schagen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Gemeente Schagen is € 189.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

Swellengrebel, N.S .

Zwagerman, E.

Functiegegevens 5

secretaris

griffer

Aanvang6 en einde functievervulling in 2018

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  

1,0

1,0

Dienstbetrekking?8

ja

ja

Bezoldiging 9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

111.140

83.453

Beloningen betaalbaar op termijn

21.454

16.117

Subtotaal

132.594

 99.570

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

132.594

99.570

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

132.594

99.570

Gegevens 2017

bedragen x € 1

Swellengrebel N.S

         Zwagerman E.

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang5 en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte6

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?7

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?8

Nee

Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen9

112.626

82.148

Beloningen betaalbaar op termijn9

19.825

14.362

Subtotaal

132.451

96.510

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

181.000

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag11

-

-

Totale bezoldiging

132.451

96.510

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

ga terug