Programmarekening 2018

Overlopende passiva

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2017

Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

               661

               734

Nog te betalen bedragen:

            6.597

            7.810

- BTW

                 12

            1.495

- Nog te betalen bedragen

           5.236

            4.154

- Nog te betalen bedragen COWWI Hollands Kroon

               118

- Transitorische rente

            1.153

            1.235

- Vooruitontvangen bedragen

               196

               808

Totaal 

            7.259

            8.544

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Saldo per
 31-12-2017

Toevoe- gingen

Vrijgevallen bedragen

Saldo per
31-12-2018

Onderwijs achterstandenbeleid

               158

               158

                   -  

Ketelduinweg

               180

               180

Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

               347

                 86

               433

Actieplan jeugdwerkeloosheid (AJW)

                 44

                 44

Project ontsluiting

                   5

                    5

Totaal 

               734

                 86

               158

               661

ga terug