Programmarekening 2018

Staat van de gemeente

Algemeen

Algemeen

Resultaat

Evenals het voorgaand jaar laat de jaarrekening 2018 een positief saldo zien.
Bij de tweede tussenrapportage 2018 gingen we nog uit van een batig saldo van €160.000. Deze jaarrekening komt uit op een batig saldo van € 360.000.

(bedragen x € 1.000)

 

 rekening 2017 

begroting 2018

rekening 2018

lasten

economisch domein

            8.116

       12.303

            8.270

sociaal domein

          50.801

       58.859

          54.175

domein burger en bestuur

          53.997

       52.361

          49.240

Hollands Kroon

            2.731

Totaal lasten

       115.644

     123.523

       111.685

baten

economisch domein

            4.380

          5.455

            5.088

sociaal domein

          10.503

       15.123

          11.414

domein burger en bestuur

          95.243

       96.886

          94.802

Hollands Kroon

            2.731

Totaal baten

       112.857

     117.464

       111.304

resultaat voor bestemming

          -2.787

        -6.059

              -381

dotaties aan reserves

          22.516

       15.748

          17.170

onttrekking aan reserves

          25.943

       21.967

          17.911

Totaal mutaties reserves

            3.427

          6.219

                741

Resultaat na reserves

                640

             160

                360

Het grote verschil tussen begroting en werkelijk, zoals bij de lasten, geeft een vertekend beeld. Dit komt voor een belangrijk deel door de manier van hoe wij boeken; een manier die het besluit begroting en verantwoording (BBV) vereist. Bijvoorbeeld: budget-neutrale uitgaven die we uit een opgebouwde reserve betalen, moeten we zowel zichtbaar maken bij de kosten als bij de reserves (als onttrekking). Als zo’n begroot project later wordt opgeleverd (in het nieuwe jaar) levert dat een grote afwijking op bij de lasten en bij de reserves, maar het resultaat wordt er niet door beïnvloed.

Per saldo komt het saldo bij de jaarrekening € 200.000 hoger uit dan bij de tweede tussenrapportage. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

omschrijving

 voordeel 

 nadeel 

 (bedragen x 1.000) 

Economisch domein

 €          260

 €             56

Sociaal domein

Openbaar Gebied

 €          207

 €                -

Samenleving

 €          363

 €       1.340

Domein burger en bestuur

 €       1.210

 €          444

Totaal

 €       2.040

 €       1.840

Saldo

 €          200

De verschillen lichten we toe bij de domeinen of bij de toelichting op de balans. Enkele belangrijke factoren die het verschil verklaren zijn extra inkomsten uit de bouwleges (voordeel € 144.000), een onverwachte stijging van de kosten voor de jeugdzorg (nadeel € 840.000, deze kosten worden wel gedekt vanuit de reserve Sociaal domein) en een dotatie (storting) aan de voorziening dubieuze debiteuren (nadeel € 200.000). Aan de hand van de openstaande posten maken we een inschatting van de noodzakelijke omvang van deze voorziening. De invorderingsmaatregelen gaan vooralsnog gewoon door.

Bestemming saldo

Doordat de reserve Sociaal domein wordt ingezet om de extra uitgaven voor de jeugdzorg te betalen, ontstaat er een batig saldo van € 360.000. De afspraak is, dat eenmalige baten worden gestort in de reserve Maatschappelijk nut ten behoeve van de inhaalslag openbaar gebied. Dit is dan ook ons voorstel voor de bestemming van het batig saldo.

Bij de tweede rapportage 2018 hebben we al een voorschot genomen op een verwacht positief rekeningresultaat door €400.000 te storten in de reserve Maatschappelijk nut voor de inhaalslag openbaar gebied. Hier komt nu dus € 360.000 bij.

Sturen op geluk

Sinds 2015 stuurt de gemeente Schagen op grond van 12 factoren op geluk. Dit blijven we doen. Zó bouwen we aan maatschappelijke effecten die bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers.

In 2018 waren we de eerste gemeente die begrootte op geluk. Uit de Burgerpeiling 2018 blijkt dat we zichtbaar vooruit gaan op de meeste onderwerpen waarmee we bijdragen aan het geluk. Zo zijn er bijvoorbeeld meer mensen aan het werk en ervaren meer mensen betekenisvol contact met anderen (en zijn minder eenzaam). Deelnemen aan het maatschappelijk leven gaat helaas nog niet voor iedereen beter, zeker niet voor mensen met een beperking in het fysieke of psychische functioneren.

Waardering door onze inwoners

In 2018 hebben we aan onze inwoners gevraagd gedaan naar hun waardering van de gemeente. (Enquête: Waarstaatjegemeente.nl). Dit vroegen we op de verschillende beleidsthema’s.

De resultaten staan in onderstaande tabel.

Thema's

aantal respondenten

gemeente Schagen gemiddeld cijfer

gemiddeld cijfer
gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Woon en leefkliimaat
Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor de woon- en leefomgeving

467

6.7

6.6

Relatie inwoner-gemeente
Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de uitvoering van het beleid en de samenwerking zoekt

374

6.3

6.0

Gemeentelijk dienstverlening
Hoe waardeert u - over het algemeen - de dienstverlening van uw gemeente

441

6.7

6.7

Zorg en welzijn
Hoe waardeert u de inspanningen van uw gemeente om inwoners te laten deelnemen aan de maatschappij

272

6.7

6.6

Alle inspanningen gemeente
Hoe waardeert u alle inspanningen van uw gemeente voor haar inwoners

372

6.8

6.6

ga terug