Programmarekening 2018

Staat van de gemeente

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

Risicobeheer
Voor de beheersing van de renterisico's gelden twee concrete richtlijnen: De renterisiconorm en de kasgeldlimiet (beide genoemd in de Wet FIDO).

Renterisiconorm:
Het totaal van de leningen waarvan de rente komend jaar wordt aangepast en het bedrag van de jaarlijkse aflossingen mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In de tabel renterisiconorm is de ontwikkeling van de renterisiconorm weergegeven. Wij hebben geen langlopende geldleningen waarop wij de komende jaren een renterisico lopen. Dus blijven we hierdoor ruimschoots binnen de wettelijke norm (wet FIDO).

Kasgeldlimiet:
De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder (provincie) geïnformeerd moet worden als de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. In 2018 hebben we de kasgeldlimiet ruim overschreden maar nog geen drie kwartalen. Deze leningen zijn,  gegeven de lage rentestand, omgezet naar een langlopende lening van iets meer dan een jaar. Dit is de minimale termijn dat een lening buiten de kasgeldlimiet valt. Zodra de rentestand gaat stijgen, gaan we een lening afsluiten met een veel langere looptijd.

Heffingen

De gemeente Schagen kent een aantal belastingen en heffingen. De belangrijkste staan hieronder in perspectief met landelijke data.

tarieven

Nederland

Schagen

laagste

gemiddelde

hoogste

ozb woning eigenaar

0,0414%

0,1180%

0,2612%

0,1373%

ozb niet-woning eigenaar

0,0705%

0,2740%

0,9029%

0,2220%

ozb niet-woning gebruiker

0,0000%

0,2043%

0,4642%

0,1557%

afvalstoffenheffing meerpers.

 €        34,00

 €      253,00

 €     395,00

 €   318,00

rioolheffing

 €               -  

 €      194,00

 €     442,00

 €   150,00

toeristenbelasting 1 pers 1 nacht

 €          0,49

 €          1,98

 €         6,49

 €        1,25

woonlasten gezin huurwoning

 €        34,00

 €      358,00

 €     658,00

 €   417,00

woonlasten gezin eigen woning

 €      505,00

 €      721,00

 € 1.234,00

 €   736,00

ga terug