Programmarekening 2018

Staat van de gemeente

Economisch domein

Economisch domein

Ondernemen, werken, wonen en recreëren; in Schagen gebeurt dit allemaal volop.  Wij zijn trots op het aantal en de diversiteit van onze bedrijven. Mede vanwege de grote werkgelegenheid die dit biedt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het hoort bij onze taak om het iedereen die in onze gemeente woont, werkt en/of verblijft zo goed mogelijk naar de zin te maken.  Dit hebben wij ook dit jaar weer volop gedaan door samen met ondernemers en inwoners de wensen en behoeften in beeld te brengen. Wij steunen ondernemers en overige initiatiefnemers bij het maken en uitvoeren van hun plannen. De regels en procedures die hierbij van toepassing zijn, maken we zo eenvoudig en duidelijk mogelijk, Contact met het bedrijfsleven vinden wij heel belangrijk. Wij zien dat bovenstaande aanpak zijn vruchten afwerpt door de hoeveelheid projecten die in 2018 zijn gerealiseerd, zowel gemeentelijk als particulier.  

Gerealiseerde doelstellingen

Woningbouw
In 2018 is het woningbouwprogramma voor 2019-2022 vastgesteld. Om de gewenste 300 woningen per jaar te kunnen realiseren, hebben we voor de komende jaren over geprogrammeerd (ruim 400 woningen per jaar). Zo zetten we dus volop in op voldoende woningbouw in alle kernen. Ons college heeft begin 2018 besloten om extra te investeren in personeel, om de vele woningbouwprojecten goed te kunnen begeleiden. In de loop van het jaar hebben we daardoor steeds meer woningbouwprojecten kunnen oppakken.
In 2018 was er nog geen sprake van over-programmering. In de tweede tussenrapportage hebben we het te verwachte aantal gerealiseerde woningen bijgesteld naar 210 woningen. In 2018 zijn daadwerkelijk 207 woningen gerealiseerd.
Met ontwikkelaars hebben we concrete afspraken gemaakt om bij toekomstige projecten tussen de 30-40% sociale woningbouw te realiseren. Daarnaast zijn er met Wooncompagnie ook projecten geïnitieerd met alleen sociale woningbouw.

Duurzaamheid
Wij stimuleren inwoners en bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. we geven als gemeente zelf het goede voorbeeld. De Duurzaamheidsagenda 2018 is uitgevoerd, met als hoogtepunten; het Duurzaamheidspodium op 10 oktober met 270 ondernemers en 60 jongeren, de aanschaf van ons nieuwe elektrische wagenpark en de vervanging van de openbare verlichting door LED.

Bedrijvigheid
We spreken momenteel met veel bedrijven gesproken over mogelijke vestiging op bedrijventerrein de Lus. Daarnaast spreken we met ondernemers uit Warmenhuizen en Waarland over de mogelijke uitbreiding van de bedrijventerreinen de Oude Vaart en de Wurft. Ook zien we veel ontwikkelingen op bedrijventerrein Witte Paal in Schagen die we op een logische manier op elkaar af stemmen. In de kern van Schagen zijn we volop bezig met de vernieuwing van de straten rondom Makado Winkelcentrum. Begin 2019 wordt de omgevingsvergunningsaanvraag van het nieuwe Makado Centrum verwacht. Tenslotte werken we volop mee aan de nieuwe Pallas reactor in Petten en het opstarten van een Energy&Health Campus.

Toeristisch sterke gemeente Schagen
Wij zijn er trots op dat veel toeristen en bezoekers onze mooie gemeente al weten te vinden. Met de campagnes van Holland Boven Amsterdam werken we er aan om onze regio onder de aandacht te brengen van nog meer bezoekers en toeristen. Met campagnes , o.a. in het tijdschrift 100% NL en diverse uitgaven van de Telegraaf,  winacties en bezoeken van bloggers en vloggers heeft onze gemeente de afgelopen periode volop aandacht gekregen. Een mooi overzicht van de campagnes en de acties is te vinden via bijgaande link: http://campaignsresults.instantmagazine.com/indekop/nieuws-uit-de-kop-3/cover/
Om ook voor de toekomst aantrekkelijk te blijven voor toeristen, investeren we in de kwaliteit van onze kustplaatsen en cultuurhistorische erfgoed. Ook gaan we op basis van de kwaliteitsscan die gemaakt is voor de verblijfsrecreatie aan de slag met de verouderde parken.

Niet gerealiseerde doelstellingen en andere zorgen

Starters- blijvers- en duurzaamheidslening
In 2018 zijn de verordening voor de starters- en duurzaamheidslening vastgesteld. Begin 2019 kunnen de eerste leningen worden aangevraagd. De blijverslening schuift door naar 2019 vanwege gebrek aan capaciteit in 2018.

Glasvezel
De campagne van E-fiber om te komen tot een deelnemerspercentage van 35%, is niet gehaald. Het percentage is blijven steken op 16%. We hebben daarop besloten de overeenkomst met E-fiber niet te verlengen. Uit het feit dat andere partijen de gemeente nu actief benaderen  blijkt dat de markt zelf in beweging is gekomen. Hiermee lijkt een rol van de gemeente niet meer nodig om een succesvol initiatief tot stand te brengen.

Schagen Marktstad
In 2018 is hiervoor een uitvoeringsprogramma opgesteld en een bewegwijzeringsplan gemaakt. Uitvoering is niet meer gelukt in 2018, maar volgt begin 2019.

Gebiedsvisie Sint Maartenszee
De provincie heeft besloten geen medewerking te verlenen aan een verkeersveilige oversteek. De oversteek die nodig was om de recreatieve routes in Sint Maartenszee te kunnen realiseren. Het project van recreatieve routes is hierdoor stop gezet.

Structuurvisie Petten
Het Europese Hof heeft antwoord gegeven op de prejudiciële vragen over de PAS wetgeving. In 2019 verwachten we de interpretatie van de Raad van State hiervan. En verwachten we dat het bestemmingsplan behandeld gaat worden. In 2018 is gewerkt aan een plan MER voor het bestemmingsplan Kust.

Vastgoed aanpak Kern op Kracht
De aanpak 'kern op kracht' is geen aparte aanpak geworden, maar de vastgoed analyse van de kernen wordt gebruikt bij verschillende projecten, plannen en aankopen.

Prestatieafspraken met de corporaties
Eind 2018 hadden we met de woningbouwcorporaties prestatieafspraken (jaarschijven voor 2019) willen maken. Deze afspraken maken we nu begin 2019.

ga terug