Programmarekening 2018

Staat van de gemeente

Sociaal domein

Sociaal domein

We vinden het belangrijk dat inwoners van Schagen het fijn vinden om in deze gemeente te wonen. We zorgen voor goede voorzieningen in onderwijs, sport, cultuur en de openbare ruimte. We vinden het belangrijk dat mensen gezond zijn, daar voeren we diverse activiteiten voor uit. Als mensen hulp of ondersteuning nodig hebben willen we hen daar zo vroeg mogelijk bij helpen. Voor intensievere vragen hebben we gespecialiseerde aanbieders die gericht en efficiënt de nodige hulp kunnen verlenen.

Om goed zicht te hebben op wat de inwoners wensen geven de Wmo- en Jeugd Adviesraad en de Cliëntenraad Participatiewet ons gevraagd en ongevraagd advies.

In het sociaal domein hebben we de integrale aanpak van vragen van inwoners verder ontwikkeld. De consulenten van Werk en Inkomen zijn per 1 juni 2018 geïntegreerd in de Wijkteams.

Bij de inkoopprocedure is de Jeugdzorg Plus aan een nieuwe partij gegund en is re-integratie naar de arbeidsmarkt integraal onderdeel geworden van de al bestaande inkoop van Jeugd- en Wmo-voorzieningen.

Sociaal domein

Jeugd

De transformatie van de jeugdhulp
Waar nodig hebben we bijgedragen aan het veilig en gezond opgroeien van onze jongeren. Met het grootste deel van onze jongeren gaat het goed, slechts een klein deel heeft ondersteuning nodig. Wij bieden deze ondersteuning middels vrij toegankelijke, algemene voorzieningen.

Het afgelopen jaar hebben wij vorm gegeven aan de transformatie van de jeugdhulp. Dit hebben wij gedaan op de drie hieronder genoemde terreinen:

 1. Voorkomen van zware inzet

Op basis van de vraag van inwoners hebben we het aanbod het afgelopen jaar uitgebreid met ‘stevig ouderschap’ en buurtgezinnen. Beide programma’s werken preventief bij het voorkomen van gezinsproblemen.

 1. Maatwerk

Er zijn nieuwe contracten gesloten voor de maatwerkvoorzieningen. Hierbij is sprake van een nieuwe productordening, namelijk begeleiding, dagbesteding, behandeling en verblijf. Met deze productordening is het mogelijk om nog beter maatwerk te leveren. Zware hulp, dichter bij huis, dichter bij het netwerk

 1. Jeugdzorg Plus

De Jeugdzorg Plus is aan een nieuwe partij gegund. Hierdoor zal de Jeugdzorg Plus in kleinere groepen en dichter bij het netwerk van de jongeren uitgevoerd worden.

Sport
Schagen Actief  is de nieuwe beheerder van sporthallen, -zalen en zwembaden. Op deze manier borgen wij de duurzame in stand houding van onze sportaccommodaties. Ook dragen wij zo bij aan ontmoeting en deelname aan het maatschappelijk leven.

Werk&Inkomen
Het aantal uitkeringen daalde van 549 naar 519. De uitstroom naar werk was 78. Mensen met een arbeidsbeperking  werken met behulp van Loonkostensubsidie (20) of in Beschut werk (11). Statushouders krijgen integratie activiteiten aangeboden door Wonen Plus Welzijn. Doel is dat zij daardoor beter integreren in hun woonomgeving.

Bij Noorderkwartier intensiveerden we het plaatsen van mensen op een werkervaringsplaats.

Werk voor mensen met een arbeidsbeperking blijft een aandachtspunt. In 2018 zijn we een onderzoek gestart om de mogelijkheden voor hen te verbeteren.

Schuldhulpverlening
We zetten stevig in op preventieve activiteiten. In 12 (V)mbo klassen kregen 228 jongeren een training 'omgaan met geld'. Humanitas heeft 34 mensen geholpen met Thuisadministratie. Daarmee hebben we voorkomen dat mensen een schuldhulpverleningstraject nodig hadden.

Minimabeleid
Het bereik van kinderen in arme gezinnen hebben we in 2018 vergroot naar 411 kinderen. Dat is een toename van 17% ten opzichte van 2017.
Er wordt goed gebruik gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering. In 2018 waren 904 mensen via deze polis verzekerd.
Van het Geluksbudget hebben 170 mensen in 2018 gebruik gemaakt. Doel is dat we eenzaamheid en isolement van mensen verminderen of voorkomen.

Op het Ouderenpakket deden slechts 11 mensen een beroep. We zijn eind 2018 gestart met een onderzoek op welke wijze we dit gebruik kunnen verbeteren.

Wmo / Zorg en welzijn

Van formeel naar informeel en geïndiceerde zorg
Wij hebben het aanbod van vrij toegankelijke voorzieningen versterkt:

 • Het aantal vrijwilligers dat huisbezoeken aflegt  is gestegen en extra geld is daarvoor beschikbaar gesteld.
 • We hebben een overzichtelijke folder vervoer gemaakt en afstemming tussen partijen binnen het vervoersplatform is verbeterd. Onderzoek van Connexxion naar een dekkend vervoersaanbod wordt in 2019 gepresenteerd.
 • Het aantal zorgvrijwilligers groeit.
 • Respijtzorg thuis (ontlasting mantelzorger) is mogelijk, ook voor langere tijd.

Individuele maatwerkvoorzieningen Wmo:

  • Aantal aanvragen voor Wmo-voorzieningen gestegen, met name begeleiding. Hiermee lopen wij in de pas met een landelijke trend.
  • Kosten hulp bij het huishouden zijn gestegen wegens hantering van de reële tarieven door de aanbieders en stijging CAO. Er is geen sprake van stijging van aantal indicaties of meer inzet per inwoner.

Programma Langer thuis wonen zet in op:

  • Ontmoeten in Callantsoog (zorg nabij – dagbesteding combineren met Doet en Ontmoet)
  • Vast gezicht in de wijk in Petten (samenwerking huisarts, wijkverpleegkundige, casemanager Geriant en wijkteam)
  • Senioren woonadviseur – advies over wonen door vrijwilligers vanaf 1 januari 2019 mogelijk
  • Positieve gezondheid – start met ondertekening overeenkomst door 22 partijen (sectoren zorg, wonen en gemeente) in november. Trainingen, ook voor inwoners starten in 2019.
  • Woningaanpassingen: aanbrengen algemeen gebruikelijke voorzieningen in huurwoningen door medewerker corporatie vanaf 2019
  • Communicatie over alle voorzieningen door middel van een Sociale Kaart van Schagen

De inzet van de raadsambassadeurs voor een dementievriendelijke gemeente blijkt een schot in de roos: zij hebben een goede toegang in de verschillende kernen.

Gezondheid
Valpreventie gaan we in 2019 evalueren in plaats van in 2018.
In 2018 zijn we begonnen met de aanbesteding van de AED apparaten, dit gaan we in 2019 afronden.
Het project “Ik lekker fit” heeft enige vertraging opgelopen.  We zettendit in 2019 voort.

In 2018 is teamsportservice Schagen begonnen met ondersteuning van verenigingen. Specifiek gaat het hier om het opleiden van hun vrijwilligers over het gebruik van alcohol in de kantine.
Integrale samenwerking samenleving (JOGG) en groen. Er zijn op 20 locaties fruitbomen geplaatst. Met name bij de basisscholen en kinderopvang in de gemeente Schagen. CNME Groenling gaat dit ondersteunen met educatieve lessen.

Kunst en cultuur
Wij zien dat verenigingen steeds meer samenwerken, ook aan een gezamenlijk podium,, bijv. de Schager Uitmarkt Het aantal evenementen stijgt, ieder weekeind is er wel iets te doen in dorpen of stad van Schagen.
De musea werken samen: uitstraling door  gemeentebreed dezelfde vlag voor het museum en een app (route.nl).
Het is in 2018 niet gelukt succesvolle stappen te zetten om te komen tot een streekomroep.
Op het Lokaal cultuurfonds wordt veel beroep gedaan door verenigingen. Er moet een oplossing worden gevonden hoe dit toekomstbestendig kan worden: een gevuld fonds.

Veiligheid
Voor zowel ambtenaren als bestuurders zijn sessies georganiseerd om de bewustwording rond ondermijning te vergroten.
In een actie van politie en gemeente is onder meer een bedrijf dat zich bezighield met het omkatten van auto’s beëindigd. Er zijn negen wietplantages geconstateerd en opgerold. Dit heeft zes keer geleid tot een sluiting van de locatie.   
Op het gebied van fysieke veiligheid zijn in het kader van de inhaalslag brandveiligheid 128 panden in plaats van de geplande 40 bezocht. Belangrijker nog: de meest risicovolle panden zijn daarmee vrijwel allemaal geïnspecteerd. Daarnaast zijn alle recreatieparken geïnspecteerd. Voor een recreatiepark is een plan van aanpak in uitvoering om ook verder de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. De eerste eigenaren zijn begonnen met het opknappen van hun eigendommen.  

Openbaar Gebied

In 2018 is het gegevensbeheer op basis van geografische kaarten op orde gekomen en hebben wij de kapitaalgoederen op kwaliteit en aanwezigheid geïnspecteerd. Dit stelt ons in staat om bij de nota van uitgangspunten 2020 onze opgaven, ambities en planningen te presenteren. Tegelijkertijd hebben we onze leefomgeving duurzaam in stand gehouden, verder ontwikkeld en verduurzaamd zoals dat in de begroting 2018 is aangegeven. Enkele aansprekende voorbeelden.

Weginfrastructuur: voetpaden
In 2018 is in samenspraak met het Gehandicapten Platform Schagen voor een taakstellend bedrag van € 250.000,- aan knelpunten in de openbare ruimte opgelost. Voorjaar 2019 ronden wij dit project af. Aanleg van het beoogde voetpad tussen het Zwartepad en de Krankhoorn in Warmenhuizen is op nadrukkelijk verzoek van de directe bewoners niet doorgegaan. De realisatie van een voetpad naast de nieuwe parallelweg tussen het sportcentrum en de Sportlaan in Schagen hebben wij daarentegen wel uitgevoerd.

Groenimpuls
Project "Schagen groeit door" geeft een groenimpuls aan de gemeente. Het is in 2017 gestart met diverse aanplantprojecten, zoals de boomfeestdag en de aanplant van fruitbomen bij scholen. Eind 2018 waren alle basisscholen voorzien van fruitbomen op schoolpleinen. Daarnaast hebben we de 5 rotondes binnen de gemeente voorzien van onze (kenmerkende) bloembollen en bloeiende vaste planten. Daarnaast zijn veel groenvakken met inzet van medewerkers van werkvoorzieningsschap Noorderkwartier gerenoveerd. Tenslotte zijn diverse bomenstructuren hersteld, zoals bijvoorbeeld op de Andries Dekkerweg (Waarland) en Warmenhuizerweg (Warmenhuizen).

Herinrichting Dirkshorn
De Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn hebben wij gedurende het jaar 2018 grootschalig gerenoveerd. Voorjaar 2019 ronden wij dit project af.

Binnen openbaar gebied is per saldo sprake van een onderbesteding van het totaalbudget. Deze onderbesteding is toe te schrijven aan:

 • voordeel in de projectkosten verplaatsen skatebaan Oudesluis;
 • doorgeschoven boominspectie en boomonderhoud;
 • voordelig aanbestedingsresultaat op het asfaltonderhoud;
 • strandopgang Petten (overhevelen naar 2019);
 • nog niet uitgevoerd project: geluidsscherm Muggenburg (wordt 2019);
 • lagere kapitaallasten dan begroot.
ga terug