Programmarekening 2018

Staat van de gemeente

Toelichting jaarrekening

Toelichting jaarrekening

Financieel Beheer

Beheersing financiële processen
In 2018 hebben we het nieuwe (project)planningsysteem ingericht en uitgerold. Hierdoor bewaken we projecten beter op voortgang en resultaat.

Grondbeleid
In de paragraaf Grondbeleid staat de voortgang van de diverse bouwgrondexploitaties van de gemeente. Het afgelopen jaar hebben wij geen verliezen hoeven nemen. De bouwgronden in exploitatie hebben allemaal een sluitende exploitatieopzet. Dit geldt ook voor bedrijventerrein Lagedijk mits we de gronden tussen nu en 10 jaar voor de taxatiewaarde kunnen verkopen. We hebben geen signalen dat dit niet mogelijk is. Sterker nog, een recente taxatie komt zelfs hoger uit, maar het blijft een risico want pas bij daadwerkelijke verkoop weten we het resultaat.

Balans

Balans gemeente Schagen

(bedragen x € 1.000)

debet

2018

2017

credit

2018

2017

vaste activa

vaste passiva

 immaterieel

 eigen vermogen

      53.192

      53.574

 materieel

      94.085

      90.313

 voorzieningen

        5.749

        6.450

 financieel

      12.480

      12.818

 vaste schulden > 1 jaar

      53.249

      45.239

vlottende activa

vlottende passiva

 voorraden

        4.470

        4.548

 uitzettingen < 1 jaar

        7.319

        9.435

 schulden < 1 jaar

      13.697

      14.376

 liquide middelen

        3.245

              9

 overlopende activa

      11.544

      11.058

 overlopende passiva

        7.259

        8.544

Totaal

     133.145

     128.182

Totaal

     133.145

     128.182

Toelichting belangrijkste wijzigingen:

Acitva
Bij de materiële vaste activa valt de toename van investeringen met een maatschappelijk nut op. De nieuwe investeringen worden afgedekt door de reserve Financiering investeringen maatschappelijk nut, zodat er geen exploitatielasten ontstaan. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoordig moeten we dit zo zichtbaar maken op de balans.

Bij de liquide middelen staat een banksaldo van ruim € 3 miljoen, terwijl we aan de andere kant ook kortlopende leningen hebben. Dit komt omdat in de laatste week van december de precario-aanslag van Liander is voldaan. Ook vond een incasso-run van de lokale heffingen plaats.

Passiva
De bestemmingsreserves blijven in totaal wat volume betreft stabiel. Bij de afzonderlijke reserves zien we wel verschuivingen. De reserve Financiering investeringen maatschappelijk nut neemt toe met € 4,8 miljoen. Dit komt deels uit de exploitatie en deels uit de reserves Maatschappelijk nut, wegenonderhoud en buitenruimte. Andere reserves die dalen omdat ze voor het bestemde doel zijn ingezet, zijn de reserves overlopende posten, egalisatie afvalstoffenheffing en De kop werkt.

Bij de vaste schulden zien we een toename doordat er een nieuwe langlopende geldlening is afgesloten van € 12 miljoen, o.a. ter aflossing van kortlopende geldleningen. Daarnaast is er € 3,7 miljoen afgelost op de bestaande geldleningen. In de paragraaf Financiën lichten we dit verder toe.

Bij de vlottende passiva valt een groot verschil bij overige schulden op. Dit betreft het crediteurensaldo. Vorige jaar was onder de crediteuren een bevoorschotting van €1,8 miljoen voor de bouw van IKC De Rank verantwoord.

ga terug